ĮSTAIGOJE VEIKIA DVI SAVIVALDOS ORGANIZACIJOS: DARŽELIO IR PEDAGOGŲ TARYBOS
DARŽELIO TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ji aprobuoja darželio nuostatus, strateginį bei veiklos planą, vidaus darbo tvarkos taisykles. Teikia pasiūlymus dėl darželio veiklos tobulinimo, talkina formuojant darželio materialinius, žmogiškuosius išteklius, sudarant saugias vaikų ugdymo ir sveikatos saugojimo sąlygas. Svarsto darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, svarsto darželio struktūros klausimus. Darželio tarybai vadovauja pirmininkė Asta Sėjūnaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

PEDAGOGŲ TARYBA – nuolat veikianti darželio savivaldos institucija.
Aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus. Analizuoja Darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus. Analizuoja Darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą. Pritaria ugdymo turinio daliai, atitinkančiai Darželio veiklos kryptį ir Vilniaus savivaldybės švietimo nuostatas. Skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą. Kartu su Darželio asmens sveikatos priežiūros specialistu sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus. Numato bendradarbiavimo su vaikų tėvais ir visuomene kryptis. Pedagogų tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Laužikienė.

 

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Molinukas“ atliekamas vidaus auditas, kuriuo siekiame įvertinti esamą darželio veiklos situaciją ir išsiaiškinti darželio pasiekimus bei veiklos trūkumus, išsikelti veiklos tobulinimo uždavinius.

Auditą koordinuoja vidaus audito grupė. Šios grupės pirmininkė – socialinė pedagogė Janina Minikauskienė