SVEIKATA IR SOCIALINIS UGDYMAS

Sveikata – vienas pagrindinių vaiko gyvenimo kokybės rodiklių. Ji – didžiausia vertybė, kasdienio gyvenimo šaltinis. Sveikatos stiprinimas darželyje vykdomas vadovaujantis Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ įstatais bei įstaigos pedagogų parengta programa „Augu su gamta“.
Sveikata apibūdinama, kaip fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. Tačiau nebūna dienos, kad mes negirdėtume pranešimų apie narkotikus ar kitus dalykus, kurie liguistai traukia jaunus žmones. Dar prieš kelerius metus tėvai manė, kad jų vaikas tikrai nėra pavojuje, šiandien, deja, viskas atrodo kitaip. Ne tik alkoholio, tabako, bet ir narkotikų banga žengia pirmyn, darydama jaunus žmones liguistais, priklausomais.
Mokslininkai ir visuomenė svarsto, kas skatina vaiką pradėti vartoti svaigiąsias medžiagas?

Sunku išskirti vieną priežastį, nes paprastai veikia kompleksas tarpusavyje susijusių vidinių ir išorinių veiksnių: paveldimumas, fizinė, socialinė aplinka, gyvenimo būdas, asmeninės nuostatos ir įpročiai.

Šiandien atsakingai galima teigti, kad yra ir apsaugos veiksnys – tai dvasiškai subalansuotas ir savimi pasitikintis vaikas su savo stabiliu, vidiniu AŠ. Jis turi geresnius šansus netapti priklausomu nuo svaigiųjų medžiagų.

Mes nuosekliai ir planingai, buriame bendruomenę ir su tėvų parama sudarome sąlygas vaikų sveikatai stiprinti ir sveikos gyvensenos nuostatoms formuoti. Tam pasitelkiame ir ankstyvosios prevencijos programą „Įveikime kartu“ bei vaikų socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdančią programą „Zipio draugai“.

Logopedė teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Vaikų maitinimo organizavimu ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje atsakinga – dietologė.

 

_________________________________________________________________

Socialinis pedagogas vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais – tai vaiko gerovės advokatas, siekiantis padėti vaikui geriau adaptuotis bendruomenėje, padeda vaikui ugdytis socialinius gebėjimus, vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevenciją.

Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlikti šviečiamąjį – informacinį darbą.

Nuo 2008 m. vykdoma ilgalaikė prevencinė programa  „SAUGUS VAIKAS – ŽINANTIS VAIKAS“, kuri apima smurto – patyčių, saugumo įgūdžių, sveikos gyvensenos ugdymo, tolerancijos, žalingų įpročių prevencijos įgyvendinimą „Molinuko“ ugdymo įstaigoje.

Darželio bendruomenė dalyvauja Emocinės pagalbos tarnybos „Vaiku linija“ organizuotoje akcijoje „Savaitė be patyčių“ ir VŠĮ „Vaiko labui“ programos „Zipio draugai“ veikloje „Duok draugui ranką“.

Atsižvelgdama į savo bendruomenės poreikius ir aktualijas, pedagogų komanda, koordinuojama socialinės pedagogės Janinos Minikauskienės, kiekvienai amžiaus grupei parengė veiklos planą, kurio pagrindinis tikslas – visais įmanomais būdais atkreipti visų dėmesį į smurto ir patyčių problemą, skatinti draugiškus vaikų ir suaugusiųjų tarpusavio santykius, kurti saugią ugdymo(si) aplinką mūsų darželyje, padėti vaikams išsiugdyti nuostatą, kad smurtas ir patyčios nėra normalus reiškinys.

 

KULTŪROS IR MENO UGDYMAS

Kultūringo žmogaus ugdymas yra ilgalaikis darželio strategijos uždavinys, todėl kultūrinei ir meninei raiškai tenka išskirtinis vaidmuo ugdymo procese. Norime, kad mūsų ugdytiniai viešajame gyvenime ir namuose skleistų gėrį ir santarvę, būtų draugiški ir atjautūs, supratingi ir tolerantiški, paslaugūs ir emociškai raštingi.

Mes, kaip ir kiekviena įstaiga turime savo tradicijų, skatinančių vaikų kūrybiškumą ir meninę saviraišką.

Mūsų įstaigos bendruomenė tiki, kad kultūrinio ir meninio ugdymo plėtra daro teigiamą poveikį aktualioms dabarties problemoms: ugdymosi motyvacijai, padeda spręsti socialinės sanglaudos problemas, taip pat teigiamai veikia pilietinį ir patriotinį ugdymą, vaikų asmeninį gyvenimą, nes formuoja vertybines nuostatas.

Todėl mūsų darželyje vaikai gyvena intensyvioje meno ir kultūros aplinkoje – teatras, muzika, šokis, dailė. Kultūrinis ir meninis ugdymas neįspraudžiamas vien į programas, jis skleidžiasi natūraliai, integruojasi ir plėtojasi, pereidamas į papildomą ugdymą. Kultūrinės meninės kompetencijos natūraliai tampa veikiančia, svarbiausia ugdomos asmenybės dalimi, o ugdymo procese yra ypač reikšmingos plėtojant integruotą ir projektinį ugdymą, todėl ugdymas vyksta ne tik darželyje meninio ugdymo veikloje, bet ir kitose kultūros įstaigose.

Sėkmingai bendradarbiaujame ir organizuojame edukacines programas į Vilniaus „Lėlės“ teatrą, „Raganiukės“ teatrą, Dvarčionių biblioteką, Saugaus eismo mokyklą, Dvarčionių pradinę mokyklą, o tai vaikams suteikia teigiamų emocijų, papildomų įgūdžių ir žinių.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Siekiant efektyviau identifikuoti ir tenkinti ugdytinių specialiuosius poreikius, lopšelyje – darželyje „Molinukas“ pagalbos teikimas vykdomas trimis pakopomis:

I pakopa. Vaiką stebi ir pagalbą teikia grupės pedagogai. Apie ugdymo(si) sunkumus informuoja tėvus. Esant reikalui ir tėvams pritariant, kreipiamasi į lopšelio – darželio specialiojo ugdymo komisiją dėl tolesnio vaiko ugdymo(si).

II pakopa. Pagalbą teikia grupės pedagogai, tėvai, logopedas, socialinis pedagogas. Specialiosios pagalbos teikimą kontroliuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

III pakopa. Vaiką tiria, konsultuoja tėvus ir mokytojus Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai.

Tikslas – užtikrinti ugdymo turinio individualizavimą pagal vaiko poreikius, parenkant ugdymo formas, būdus ir metodus. Pedagogai ugdymo(si) veikloje diferencijuoja ir individualizuoja užduotis, atsižvelgdami į atskirų grupių poreikius ir realius gebėjimus.

Vaiko gerovės komisija – grupė specialistų, kurie sprendžia įstaigos vaikų specialiojo ugdymosi poreikių pradinio įvertinimo, jų siuntimo į PPT, ugdymo organizavimo ir mokymo turinio klausimus. Vilniaus lopšelio – darželio „Molinukas“ specialiojo ugdymo komisijos sudėtis: Ingrida Laužikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Asta Sėjūnaitė – mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą; Janina Minikauskienė – socialinė pedagogė; Genovaitė Direikienė – dietistė.

Specialiojo ugdymo organizavimo principai:

Lygių galimybių – specialiųjų poreikių vaikams sudaromos vienodos ugdymo(si) sąlygos kaip ir kitiems vaikams;

Integracijos – specialiųjų poreikių vaikai ugdosi ir dalyvauja įvairioje veikloje kartu su kitais vaikais;

Visuotinumo – ugdomi visi specialiųjų poreikių vaikai;

Tęstinumo – specialiųjų poreikių vaikų ugdymas(sis) visą gyvenimą;

Perimamumo ir lankstumo – ugdymo įstaigų suderinta veikla, laiduojanti specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) tęstinumą.

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo organizavimas

Specialusis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Švietimo įstatymu, Specialiojo ugdymo įstatymu, Vyriausybės nutarimais. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas organizuojamas visiškos ir dalinės integracijos formomis: visiškos – kai vaikas visą ugdymo(si) laiką praleidžia ikimokyklinėje įstaigoje; dalinės integracijos – kai dalį veiklos praleidžia su kitu specialistu (lanko logopedines pratybas) .