PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos

Švietimo skyriaus vedėjo

2006 m 09 mėn 22 d.

Įsaymu Nr. A-500-1069- (1.2-KSD-1)

 

 

 

 

VILNIAUS LOPŠELIO – DARŽELIO „MOLINUKAS“

 

NUOSTATAI

 

I BEDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Visas institucijos pavadinimas – Vilniaus lopšelis – darželis „Molinukas“ (toliau – Darželis).
 2. Sutrumpintas pavadinimas – Darželis „Molinukas“.
 3. Darželio įsteigimo data 1976-10-22.Vilniaus lopšelis – darželis Nr. 74 įsteigtas Vilniaus liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimu Nr.486. 1999-03-17d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 342 Darželiui suteiktas pavadinimas „Molinukas“.
 4. Darželio veiklos pradžia – 1976-10-22.
 5. Institucijos grupė – 3110 (ikimokyklinio ugdymo įstaiga),tipas – 3112 (lopšelis – darželis), juridinis statusas – 1 (juridinis asmuo), indentifikavimo kodas – 9001855.
 6. Darželio priklausomybės tipas – 2 (savivaldybės).
 7. Darželio adresas – Keramikų g.34, LT – 10232 Vilnius.
 8. Ugdymo kalba – lietuviu kalba.
 9. Darželio steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kodas – 8864892, adresas – Konstitucijos pr.3, LT – 09601 Vilnius.
 10. Darželio veiklos koordinatorius – Vilniaus savivaldybės administracijos Švietimo skyrius – kodas – 9163147, adresas Konstitucijos pr. 3,LT – 09601 Vilnius.
 11. Ugdymo forma – dieninė.
 12. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas (su priešmokyklinio ugdymo grupėmis) kodas – 80.10.10.
 13. Darželis yra Vilniaus savivaldybės biudžetinė, nesiekianti pelno ikimokyklinio vaikų ugdymo institucija, padedanti tėvams vykdyti vaikų ugdymo funkcijas. Ji savo veikla grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo norminiais teisės aktais ir šiai nuostatais.
 14. Darželis gali turėti savo atributiką – vėliavą, ženklą (emblemą).

II TIKSLAI

 1. Padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, pirmiausia etinės, socialinius, pažintinius poreikius.
 2. Kartu su šeima puoselėti visas savo vaiko galias, lemiančias vaiko asmens vystymosi ir socializacijos sėkmę, suteikti vaikui kokybišką globą ir ugdymą.
 3. Ugdyti savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudarant prielaidas tolesniam mokymuisi mokykloje pagal pradinio ugdymo programą.
 4. Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atleisti ir ugdyti įvairius jo gebėjimus, puoselėti individualybę.
 5. Padėti vaikui suvokti ir priimti benrąsias žmogaus vertybes, puoselėti jo dorą, kaip būtiną humanistinės ir demokratinės visuomenės gyvensenos pagrindą, mokyti mandagumo ir paslaugumo.

III. UŽDAVINIAI

 1. Saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, puoselėti jo teigiamas, į asmens tobulėjimą nukreiptas pagrindines galias, garantuoti saugumą, padėti adaptuotis naujoje aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį, mokyti sveikos gyvensenos.
 2. Plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį, sudaryti galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, ugdyti ir plėtoti individualius gebėjimus.
 3. Ugdyti  sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sudaryti prielaidas skaitymui ir rašytinei kalbai ugdyti.
 4. Ugdyti vaiko dorines nuostatas, jautrumą žmogui ir visam gyvajam pasauliui, ugdyti pagarbą tėvams, artimiesiems, bendraamžiams ir kitiems žmonėms, kūrybiškumą, padėti suvokti ir pažinti gamtos grožį, meną, skatinti dalyvauti kūrybinėje veikloje ir atskleisti save, kaip potencialų kūrėją.
 5. Sudaryti prielaidas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumui pradinėje mokykloje.

IV. STRUKTŪRA IR FUNKCIJOS

 1. Darželis yra bendrosios paskirties.
 2. Darželio struktūra:
  • vaikų lopšelis – 1-3 metų vaikams;
  • vaikų darželis – 3-5 (6) metų vaikams;
  • priešmokyklinio ugdymo grupė(s) – 5-6 metų vaikams.
 3. Darželis, vadovaudamasis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta ikimokyklinio ugdymo programa „Vėrinėlis“ bei kitomis rekomenduojamomis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programomis, atlieka šias funkcijas:

27.1. Rengia  strateginį veiklos planą ir metinę veiklos programą.

27.2. Formuoja vaikų ugdymo turinį, atitinkantį pagrindines  Lietuvos valstybės ir Vilniaus savivaldybės švietimo nuostatas, individualius Darželio poreikius.

27.3. Sudaro vaikams higienines, materialines, pedagogines, psichologines ugdymosi sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmens brandą.

27.4. Suteikia vaikams doros, mandagaus elgesio ir sveikos gyvensenos pagrindus, supažindina su bendrosiomis žmogaus vertybėmis, lavina gebėjimą jomis grįsti savo gyvenimą.

27.5. Sudaro palankias sąlygas perimti lietuvių tautos kultūros pagrindus.

27.6. Užtikrina sveikatos ir saugos darbe, civilinės ir priešgaisrinės saugos įstatymų reikalavimų vykdymą.

27.7. Nustato darbo organizavimo tvarką.

27.8. Gali organizuoti sutrumpintos darbo dienas vaikų grupių veiklą.

27.9. Gali organizuoti papildomą vaikų tėvų apmokomą veiklą vaikams.

27.10. Organizuoja vaikų maitinimą.

V. VAIKŲ PRIĖMIMO IR UGDYMO TVARKA

 1. Vaikai į Darželį priimami pagal gyvenamąją vietą  arba kita steigėjo nustatyta tvarka.
 2. Vaikai priimami tėvams pateikus prašymą, vaiko gimimo liudijimo nuorašą, sveikatos pažymą ir dokumentą patvirtinantį vaiko gyvenamąją vietą.
 3. Priimant vaikus į Darželį pirmenybė teikiama vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų, kurių tėvai yra moksleiviai, studentai, besimokantys dieniniuose skyriuose, tai pat vaikams, kurių tėvai yra pirmos ar antros grupės invalidai.
 4. Specialiųjų poreikių vaikai priimami turintys specialiosios diagnostinės ar psichologinės – pedagoginės tarnybos išvadas.
 5. Vaikų grupės komplektuojamos to paties arba skirtingo amžiaus vaikų.
 6. Lopšelio bendrojo ugdymo grupėse 1-3 metų vaikams gali būti ne daugiau kaip 15 vaikų.
 7. Darželio bendrojo ugdymo grupėse 3-5/6 metų vaikams gali būti ne daugiau kaip 20 vaikų.
 8. Priešmokyklinio ugdymo grupėse 5-6 metų vaikams gali būti ne daugiau kaip 20 vaikų.
 9. Darželis ugdymo procesą organizuoja vadovaudamasis Švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduojamomis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programomis, Švietimo įstatyme nustatytais pagrindiniais  švietimo sistemos principais ir uždaviniais.
 10. Darželio darbo laiką nustato steigėjas arba Darželio taryba, atsižvelgdami į higienos normas ir tėvų pageidavimus.
 11. Darželyje gali veikti 10,5val., 12val. arba kitokios darbo trukmės grupės.
 12. Ugdant vaiką darželyje siekiama kuo glaudesnio bendradarbiavimo su vaiko tėvais ir šeima.

VI. DARŽELIO BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS,

PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

40.Vaikai turi teisę:

40.1. Ugdytis savitarpio pagalba grįsdami, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai;

40.2. Į pirminę sveikatos priežiūrą, subalansuotą mitybą;

40.3. Gauti geros kokybės ugdymą, priežiūrą ir pagalbą;

40.4. Į saviraiškos laisvę;

40.5. Ugdytis lietuvių kalbą, perimti lietuvių tautos kultūros pagrindus, papročius, tradicijas;

40.6. Naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose, Vaikų teisių konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.

41. Vaikų pareigos ir atsakomybė:

41.1. Būti mandagiems, draugiškiems, laikytis visuomenėje nusistovėjusių bendravimo ir elgesio normų;

41.2. Derinti savo veiksmus ir norus su grupės vaikais ir visuomenės interesais;

41.3. Prisiimti atsakomybę už netinkamą savo elgesį;

41.4. Gerbti šeimos narius, pagarbiai bendrauti su vaikais ir pedagogais, kitais suaugusiais, padėti silpnesniam ir artimui;

41.5. Tausoti, branginti Darželio inventorių, žaislus.

42. Tėvai (globėjai) turi teisę:

42.1. Švietimo įstatymo nustatyta tvarka pasirinkti valstybinę, savivaldybės ar nevalstybinę ikimokyklinę ugdymo įstaigą;

42.2. Gauti informaciją apie darželyje vykdomas švietimo programas, ugdymo formas, teikiamas papildomo ugdymo paslaugas;

42.3. Dalyvauti Darželio savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese, teikti siūlymus  dėl vaikų ugdymo organizavimo, gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir pasiekimus;

42.4. Naudotis įstatymų nustatytomis teisėmis.

42.5. Kreiptis į Darželio vadovą, prašant sudarytas sąlygas papildomam ugdymui.

43. Tėvai (globėjai) privalo:

43.1. Rūpintis vaiko priežiūra, ugdymu, atstovauti jo teises ir teisėtus interesus;

43.2. Sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo;

43.3. Bendradarbiauti su Darželio vadovu, auklėtoju ir kitais specialistais, teikiančiais specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą, sveikatos priežiūros specialistais, sprendžiant vaiko ugdymo, sveikatos bei priežiūros klausimus;

43.4. Nustatyta tvarka ir laiku atlyginti už vaiko išlaikymą Darželyje;

43.5. Laikytis Darželio vidaus darbo tvarkos;

43.6. Mokyti vaiką doros, mandagumo, visuomenėje priimtų bendravimo normų, skatinti vaiko darbštumą, pasitikėjimą savimi, atvirumą, savarankiškumą, iniciatyvumą ir atsakomybę;

43.7. Apie vaiko ligą pranešti grupės auklėtojai pirmą ligos dieną, taip pat apie Darželio nelankymą kitais atvejais.

43.8. 6/7 metų sulaukusį vaiką, jei jis yra pakankamai subrendęs, leisti į mokyklą.

43.9. Kontroliuoti ir reikalui esant koreguoti vaiko elgesį.

43.10. Tėvai už vaiko sveikatą, saugumą ir ugdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

44. Pedagogai turi teisę:

44.1. Laisvai rinktis pedagoginės veiklos formas ir metodus, atitinkančius ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo nuostatas ir programas, rengti individualias ugdymo programas.

44.2. Kelti savo kvalifikaciją, persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacinę kategoriją atitinkantį atlygį.

44.3. Nemažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose, gaunant atlyginimo vidurkį.

44.4. Atostogauti įstatymų nustatyta tvarka ir naudotis Vyriausybės numatytomis lengvatomis.

44.5. Teikti siūlymus dėl vaikų ugdymo programų reformos, jų tobulinimo, pedagogų kvalifikacijos kėlimo.

44.6. Dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai  ir fiziškai saugioje aplinkoje.

44.7. Dalyvauti Darželio savivaldoje, teikti siūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo.

44.8. Burtis į visuomenines  ir profesines  organizacijas, darbo grupes, skatinančias kelti kvalifikaciją, tobulėti.

45. Pedagogai privalo:

45.1. Laikytis Darželio vidaus darbo tvarkos, bendrosios ir pedagoginės etikos normų tiek Darželyje, tiek už jo ribų.

45.2. Siekti įgyti daugiau dalykinių, pedagoginių, psichologinių žinių, kelti kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuotis.

45.3. Tobulinti ugdymo turinį ir jo kaitą atitinkančias veiklos formas ir metodus, individualizuoti ugdomąjį procesą:

45.4. Tinkamai tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentus;

45.5. Tinkamai pasirengti vaikų ugdomajai veiklai, kitiems renginiams ir turiningai juos organizuoti;

45.6. Ugdyti vaikų vertybines nuostatas, lavinti gebėjimą jomis vadovautis;

45.7. Užtikrinti ugdytinių saugumą, geros kokybės ugdymą;

45.8. Padėti vaikams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, formuoti saugios veiklos bei buitinius įgūdžius;

45.9. Suteikti vaikui reikiamą pagalbą, pastebėjus jo atžvilgiu taikomą smurtą, prievartą, seksualinį ar kitokį išnaudojimą ir apie tai informuoti Darželio vadovą bei tėvus (globėjus);

45.10. Nuolat informuoti tėvus (globėjus) apie vaikų ugdymosi poreikius ir pasiekimus;

45.11. Bendrauti su kiekvienu vaiku ir jo šeima, burti grupėje dirbančius pedagogus: meninio ugdymo pedagogus, psichologus logopedus ir kitus pedagogus vaikų ugdymui tobulinti;

45.12. Bendrauti su kolegomis, abipusiu susitarimu stebėti vienas kito organizuojamą veiklą vaikams;

45.13. Bendrauti su Darželio savivaldos institucijomis;

45.14. Vykdyti tikslią vaikų lankomumo apskaitą;

45.15. Pedagogas (auklėtojas, meninio ugdymo pedagogas) yra atsakingas už ugdymo programos vykdymą, vaikų sveikatą ir gyvybę jo organizuotos veiklos metu;

45.16. Pedagogas neatliekantis savo pareigų arba jas atliekantis netinkamai atsako Darbo kodekso nustatyta tvarka.

46. Kitų Darželio darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja jų pareigybių aprašymai ar profesinės veiklos nuostatai.

VII.           SAVIVALDA

47. Darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus bei steigėjo ir visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti.

48. Darželio tarybą sudaro 9 nariai.

49. Darželio tarybos pirmininką renka tarybos nariai. Direktorius negali buti tarybos pirmininku.

50. Darželio taryba renkama 2- jiems metams, papildoma tokia pačia tvarka kaip ir renkama.

51. Tėvus į Darželio tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, pedagogus – pedagogų tarybą, kitus narius siūlo steigėjas, visuomenė, rėmėjai.

51.1 Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.

52. Darželio tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams kartą per metus visuomeniniame Darželio bendruomenės susirinkime.

53. Darželio tarybos nutarimus, prieštaraujančius įstatymams ar kitiems norminiams  teisės aktams, Darželio direktorius ar steigėjas tarybai siūlo svarstyti iš naujo, o jei tokių sprendimų nepateikus, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka;

54. Darželio taryba:

54.1. Numato Darželio veiklos uždavinius ir perspektyvas, pritaria Darželio nuostatams, vidaus darbo tvarkai, vaikų ugdymo organizavimo tvarkai;

54.2. Inicijuoja šeimos ir Darželio bendradarbiavimą;

54.3. Svarsto Darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri Darželio finansinę veiklą;

54.4. Svarsto Darželio struktūros keitimo klausimus;

54.5. Teikia siūlymus dėl Darželio darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant Darželio materialinius ir intelektualinius išteklius;

54.6. Gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

54.7. Teikia siūlymus dėl Darželio vadovų atestacijos;

55. Tarybos nutarimai gali būti įforminami Darželio direktoriaus įsakymu ir yra privalomi visai bendruomenei.

56. Pedagogų taryba – nuolat veikianti Darželio savivaldos institucija. Ją sudaro Darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei visi Darželyje dirbantys pedagogai, medicinos darbuotojai, psichologai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. Pedagogų taryba  sudaroma direktoriaus įsakymu.

57. Pedagogų tarybai vadovauja Darželio direktorius.

58. Pedagogų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Darželių savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti kviečiamas neeilinis pedagogų tarybos posėdis. Posėdis yra teisėtas, jai jame dalyvauja 2/3 tarybos narių.

59. Pedagogų tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.

60. Pedagogų taryba:

60.1. Aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus;

60.2. Analizuoja Darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;

60.3. Analizuoja Darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;

60.4. Pritaria ugdymo turinio daliai, atitinkančiai Darželio veiklos kryptį ir Vilniaus savivaldybės švietimo nuostatas;

60.5. Teikia siūlymus dėl Darželio vadovų atestacijos;

60.6. Skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą.

60.7. Kartu su Darželio asmens sveikatos priežiūros specialistu sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus;

60.8. Numato bendradarbiavimo su vaikų tėvais ir visuomene kryptis.

61. Darželyje veikia vaikų grupių tėvų komitetai. Jie renkami grupių tėvų susirinkime rugsėjo mėnesį. Tėvų komitetai bendraudami su auklėtoja padeda spręsti vaikų grupės veiklos ir auklėjimo klausimus.

62. Visuotinis Darželio vaikų tėvų susirinkimas šaukiamas direktoriaus iniciatyva 2 kartus per metus arba 1/5 tėvų reikalavimu.

VIII.        VALDYMAS

63. Darželiui vadovauja direktorius. Direktorius į darbą priimamas atviro konkurso būdu, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais pretendentams. Direktorių laimėjusį atvirą konkursą, į darbą priima Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius ir sudaro su juo darbo sutartį Darbo Kodekso nustatyta tvarka.

64. Direktorius:

64.1. Telkia Darželio bendruomenę Švietimo įstatymo nustatytoms nuostatoms, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, Darželio veiklos programai  vykdyti;

64.2. Vadovauja Darželio pedagogų tarybai, analizuoja ugdymo procesą ir teikia svarstymui jo tobulinimo būdus;

64.3. Kartu su Darželio bendruomene numato Darželio veiklos kryptis, rengia veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo taisykles, metų veiklos sąvadą (ataskaitą) ir teikia pritarti Darželio tarybai;

64.4. Aiškina Darželio bendruomenės nariams valstybinę bei Vilniaus miesto savivaldybės švietimo politiką, numato visuomenės poreikius atitinkančius Darželio veiklos tikslus, inicijuoja veiklos programų ir projektų rengimą, organizuoja jų vykdymą;

64.5. Puoselėja demokratinius Darželio bendruomenės narių santykius;

64.6. Rūpinasi pedagogų profesinės kvalifikacijos kėlimu, sudaro sąlygas ir skatina juos atestuotis;

64.7. Bendradarbiaujama su vaikų tėvais (globėjais), vaiko teisių apsaugos tarnyba, Darželio rėmėjais, visuomene. Kuria palankią socialinę kultūrinę aplinką ir Darželio modelį;

64.8. Rūpinasi Darželio intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, racionaliu jų panaudojimu;

64.9. Sudaro metinę Darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, teikia ją įstaigos tarybai pritarti;

64.10. Skatina bei skiria drausminiais nuobaudas darbuotojams;

64.11. Vadovaujantis Darbo Kodeksu priima ir atleidžia iš darbo pedagoginį ir aptarnaujantį personalą;

64.12. Sudaro sąlygas Valstybės švietimo priežiūros institucijų, Vilniaus savivaldybės Švietimo skyriaus, pedagogų ir vadovų atestacijos komisijų  specialistams stebėti Darželio ir pedagogų veiklą;

64.13. Imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas, tėvus (globėjus);

64.14. Atstovauja Darželį kitose institucijose, palaiko ryšius su švietimo valdymo institucijomis;

64.15. Kontroliuoja Darželio darbuotojų veiklą;

64.16. Vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas;

64.17. Atsako už vadybinių funkcijų paskirstymą, už nuveiktą darbą atsiskaito Darželio bendruomenei, steigėjui (Savivaldybės Švietimo skyriui), visuomenei;

64.18. Atsako už įstatymų ir etikos normų laikymąsi Darželyje;

64.19. Atsako už Darželio veiklos rezultatus;

64.20. Direktorius atsako už visą įstaigos veiklą, užtikrina, kad nebūtu vykdomi moksliniai bandymai ar kitokie eksperimentai, galintys pakenkti vaikų gyvybei, sveikatai, normaliai asmens brandai.

65. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

65.1. Organizuoja ugdymo programų, planų, projektų kūrimą ir įgyvendinimą;

65.2. Analizuoja ir vertina ugdymo procesą, jo pokyčius, vykdo ugdymo proceso priežiūrą, inicijuoja ir organizuoja vidaus auditą, teikia pedagogų tarybai svarstyti analitinės – tiriamosios veiklos medžiagą;

65.3. Teikia profesinę pagalbą pedagogams, prižiūri kaip vykdomi švietimo politiką ir pedagogų veiklą reglamentuojantys dokumentai, rengia pedagogų atestacijai reikalingus dokumentus, teikia juos Darželio direktoriui tvirtinti;

65.4. Organizuoja specialiojo ugdymo komisijos darbą, inicijuoja specialiųjų poreikių vaikų integravimo programų rengimą;

65.5. Skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestavimuisi;

65.6. Organizuoja pedagogų, vaikų tėvų (globėjų) pedagoginį švietimą, bendradarbiauja su tėvais (globėjais) ir kitomis institucijomis, užtikrinant ugdymo paslaugų kokybę;

65.7. Atsako už tai, kad ugdymo procesas, ugdymo programos, metodinės priemonės, ugdymo metodai ir formos būtų svarstomi, taikomi kasdieniniame darbe, Darželyje būtų organizuojamas metodinis darbas;

65.8. Atsako už civilinės saugos reikalavimų Darželyje vykdymą;

65.9. Už savo darbą atsiskaito Darželio direktoriui vidaus darbo taisyklių nustatyta tvarka;

66. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (ūkvedys):

66.1. Organizuoja Darželio ūkinę veiklą, vykdo pastatų, įrengimų priežiūrą ir remontą, organizuoja ugdymo priemonių  ir inventoriaus įsigijimą, apskaita ir apsauga;

66.2. Organizuoja Darželio aptarnaujančio personalo supažindinimą su priešgaisrinės apsaugos, saugos darbe taisyklėmis ir kitais norminiais teisės aktais, prižiūri jų laikymąsi;

66.3. Rūpinasi sanitarijos ir higienos priemonių įsigijimu, švara, tvarka patalpose, organizuoja Darželio aptarnaujančio personalo darbą;

66.4. Yra materialiai atsakingas asmuo.

66.5. Vykdo kitus trumpalaikius direktoriaus pavedimus.

 IX.              PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ

67. Direktoriaus pavaduotoją ugdymui (priima suderinus su steigėju), pedagoginį ir kitą personalą priima į darbą ir atleidžia iš jo Darželio direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

68. Pedagoginiai darbuotojai į darbą gali būti priimami atviro konkurso tvarka. Konkurso tvarką tvirtina Darželio direktorius.

69. Darbuotojams apmokėjimo už darbą tvarką ir dydį nustato įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiai teisės aktai.

70. Ugdomąjį darbą Darželyje turi teisę dirbti tik atitinkamą ikimokyklinį specialųjį, aukštesnįjį ar aukštąjį pedagoginį išsilavinimą turintys specialistai.

X.                 ATESTACIJA KVALIFIKACIJOS  KĖLIMAS

71. Darželio direktorius ir pedagogai atestuojami Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.

72. Darželio direktorius kartu su pedagogų taryba sudaro perspektyvines pedagogų atestacijos programas ir jas suderina su steigėju.

73. Darželio pedagogai savo kvalifikaciją gali kelti savarankiškai arba ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvaudami kvalifikacijos kėlimo renginiuose, už tą laiką gaunant vidutinį darbo užmokestį.

XI.              DARŽELIO RYŠIAI

74. Darželis yra pavaldus steigėjui (Švietimo skyriui) bei vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus.

75. Darželis bendradarbiauja su jo veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (sveikatos, kultūros, sporto, mokslo, švietimo, teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos institucijomis ir kt.),  vietos bendruomenės nariais, asociacijomis, organizacijomis, gali dalyvauti įvairiose programose ir projektuose.

76. Darželis gali bendradarbiauti su analogiškomis užsienio šalių institucijomis, savo kompetencijos ribose sudaryti sutartis dėl pasikeitimo pedagogais, bendrų renginių organizavimo ir kt., vadovaudamasis veikiančiais įstatymais gali stoti į tarptautines organizacijas, dalyvauti tarptautinėse programose ir projektuose.

 XII.           DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

77. Darželio veiklą prižiūri steigėjas (Vilniaus savivaldybės administracijos Švietimo skyrius).

78. Darželio finansinės veiklos kontrolę vykdo steigėjas ir valstybės įgaliotos kontrolės institucijos.

 XIII.        TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMAS

79. Darželio  patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja jam paskirta žeme, Savivaldybės (ar valstybės) pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.

80. Darželis finansuojamas Vilniaus savivaldybės biudžeto lėšomis pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą ir vaikų tėvų daliniu mokesčiu.

81. Darželis yra paramos gavėjas, gali steigti paramos fondą.

82. Darželis gali turėti nebiudžetinių lėšų. Jas sudaro patalpų nuomos mokestis, fizinių ir juridinių asmenų parama, pajamos, gautos už papildomas paslaugas ir kitos teisėtai įgytos lėšos.

83. Daželio finansines operacijas vykdo Vilniaus savivaldybės biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“.

XIV.        NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS, PAPILDYMAS

84. Darželio nuostatus, pakeitimus, jų papildymus, pritarus Darželio tarybai, tvirtina steigėjas.

85. Darželio nuostatai keičiami, papildomi Darželio direktoriaus, tarybos ar steigėjo iniciatyva. Darželio tarybai pritarus.

  XV.           ARCHYVAS IR RAŠTVEDYBA

86. Darželio archyvo vedimo ir raštvedybos tvarką reglamentuoja Archyvų įstatymas, tarptautinis standartas ISO 15489 – 1: 2001, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės.

87. Darželio raštvedybą ir archyvą tvarko direktoriaus pavaduotojas ugdymui arba etatiniai darbuotojai (sekretorius ar archyvaras).

 XVI.        DARŽELIO REGISTRAVIMAS

88. Darželis įregistruojamas, perregistruojamas ir išregistruojamas juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

 XVII.     DARŽELIO PERTVARKYMAS IR PABAIGA

89. Darželis pertvarkomas, reorganizuojamas  ar likviduojamas steigėjo iniciatyva Civilinio Kodekso ir kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka.

90. Apie Darželio pertvarkymą, reorganizavimą ar likvidavimą direktorius įstatymų nustatyta tvarka privalo pranešti darbuotojams.

 

SUDERINTA

Darželio tarybos 2006-05-04 posėdyje,

Protokolo Nr. 06

Darželio direktorė                                                      Marytė Kalinienė