Lygių galimybių politika

Darbuotojų etikos kodeksas

Darbo apmokėjimo sistema

Darbo tvarkos taisyklės

Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo ir ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Darbuotojų saugios darbo aplinkos politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Vaikų priėmimo į įstaigą, įstaigos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas

Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Pagalbos teikimo vaikui modelio tvarkos aprašas

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui tvarkos aprašas

Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Vidaus tvarkos taisyklės dėl saugaus elgesio darbe esant Covid-19 grėsmei

Darbuotojų profilaktinių tyrimų Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašas