Vaikų lankomumas registruojamas ikimokyklinių grupių dienynuose kiekvieną darbo dieną iki 9.00 val..

 

Susirgus, vėluojant, ar dėl kitų priežasčių vaikui neatvykus į ugdymo įstaigą, prašome informuoti tel. (8 5) 231 7228 iki 8.30 val. ir nurodyti neatvykimo priežastį.

 

Po ligos vaikas gali būti priimtas į įstaigą tik tėvams (globėjams) pateikus  grupės pedagogui užpildytą pareiškimą „Dėl vaiko ligos pateisinimo“ (vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2019 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. (10.1.1.1.-421) 10-5422 „Dėl formos 094/A paskirties pakeitimo“) Forma pareiškimo „Dėl vaiko ligos pateisinimo“ (atsisiųsti)

 

Kitas pažymas, pateisinančias vaiko nelankytas dienas, pateikti ne vėliau kaip paskutinę mėnesio darbo dieną iki 8.30 val..

 

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016, 80p. įstaigoms vykdančioms ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, draudžiama priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja ir yra išskyrų iš nosies, kosti, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi užkrečiamosioms ligoms būdingų bėrimo elementų ir kt.), taip pat turinčius utėlių ar glindų vaikus.

 

Atvykstant vaikui į ugdymo įstaigą, ir vėliau, kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. turi būti pateiktas vaiko sveikatos pažymėjimas „E-027-1“ („027-1/a“)