VAIKAI TURI TEISĘ

1. Ugdytis savitarpio pagalba grindžiamoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai;
2. Į pirminę sveikatos priežiūrą, subalansuotą mitybą;
3. Gauti geros kokybės ugdymą, priežiūrą ir pagalbą;
4. Į saviraiškos laisvę;
5. Ugdytis lietuvių kalba, perimti lietuvių tautos kultūros pagrindus, papročius, tradicijas;
6. Naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose, Vaikų teisių konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.

VAIKŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

1. Būti mandagiems, draugiškiems, laikytis visuomenėje nusistovėjusių bendravimo ir elgesio normų;
2. Derinti savo veiksmus ir norus su grupės vaikais ir visuomenės interesais;
3. Prisiimti atsakomybę už netinkamą savo elgesį;
4. Gerbti šeimos narius, pagarbiai bendrauti su vaikais ir pedagogais, kitais suaugusiais, padėti silpnesniam ir artimui;
5. Tausoti, branginti Darželio inventorių, žaislus.

 

VAIKŲ ELGESIO TAISYKLĖS

  • Ryte, atėjęs į darželį, nepamiršk nusišypsoti ir pasakyti „labas rytas“;
  • Ką gali atlikti tuoj, niekad nesakyk rytoj;
  • Kai vienas kalba, kiti tyli;
  • Būk tvarkingas, taupus, tausok savo ir darželio turtą;
  • Būk drausmingas ir atsargus gatvėje, darželyje ir namuose;
  • Veiklos metu dirbk tyliai, netrukdyk draugams;
  • Būk mandagus, tvarkingas

 

 

TĖVAI (GLOBĖJAI) PRIVALO

1. Rūpintis vaiko priežiūra, ugdymu, atstovauti jo teises ir teisėtus interesus;
2. Sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo;
3. Bendradarbiauti su Darželio vadovu, auklėtoju ir kitais specialistais, teikiančiais specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą, sveikatos priežiūros specialistais, sprendžiant vaiko ugdymo, sveikatos bei priežiūros klausimus;
4. Nustatyta tvarka ir laiku atlyginti už vaiko išlaikymą Darželyje;
5. Laikytis Darželio vidaus darbo tvarkos;
6. Mokyti vaiką doros, mandagumo, visuomenėje priimtų bendravimo normų, skatinti vaiko darbštumą, pasitikėjimą savimi, atvirumą, savarankiškumą, iniciatyvumą ir atsakomybę;
7. Apie vaiko ligą pranešti grupės auklėtojai pirmą ligos dieną, taip pat apie Darželio nelankymą kitais atvejais.
8. 6/7 metų sulaukusį vaiką, jei jis yra pakankamai subrendęs, leisti į mokyklą.
9. Kontroliuoti ir reikalui esant koreguoti vaiko elgesį.
10. Tėvai už vaiko sveikatą, saugumą ir ugdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

TĖVAI (GLOBĖJAI) TURI TEISĘ

1. Švietimo įstatymo nustatyta tvarka pasirinkti valstybinę, savivaldybės ar nevalstybinę ikimokyklinę ugdymo įstaigą;
2. Gauti informaciją apie darželyje vykdomas švietimo programas, ugdymo formas, teikiamas papildomo ugdymo paslaugas;
3. Dalyvauti Darželio savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese, teikti siūlymus dėl vaikų ugdymo organizavimo, gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir pasiekimus;
4. Naudotis įstatymų nustatytomis teisėmis.
5. Kreiptis į Darželio vadovą, prašant sudarytas sąlygas papildomam ugdymui.