Ikimokyklinis ugdymas

Savo veiklą vykdome įgyvendindami Valstybės švietimo strategiją – nuolat atnaujiname ugdymo turinį, kaip vieną iš veiksnių, lemiančių ugdymo kokybę, bei einame ugdymo turinio decentralizavimo link.

Mes neabejojame, jog tik susibūrę į solidarią bendruomenę ir skirdami ypatingą dėmesį naujoms ugdymo(-si) technologijoms, sėkmingai įgyvendinsime valstybės deleguotą užsakymą.

Mes:

  • ugdome ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiką, tenkindamos jo prigimtinius, socialinius, pažintinius, kultūros bei etninius poreikius, puoselėdamos jo galias, lemiančias asmenybės brandą bei atitinkančias švietimo kokybės reikalavimus;
  • sudarome galimybes įsisąmoninti demokratinės valstybės vaiko teises ir pareigas;
  • perteikiame pagrindines vertybes, kuriomis remiasi visuomeninis gyvenimas;
  • žadiname ir puoselėjame kiekvieno ugdytinio savarankiškumą, saviraišką, atsižvelgdamos į jo poreikius, gebėjimus ir raidą;
  • užtikriname gerą pasirengimą mokyklai.

Priešmokyklinis ugdymas

Mokyklinė branda – tai protinis, emocinis, socialinis, fizinis vaiko brandumas bei stipri mokymosi motyvacija.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje (Bendroji priešmokyklinio ugdymo(-si) programa).

Vaikas lankydamas mūsų įstaigos priešmokyklinio ugdymo „Sraigiukų“ grupę:

mokysis bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, jausis visaverčiu grupės nariu;

pajus grupinio darbo džiaugsmą kartu su draugais atlikdamas bendrus darbus, projektus;

patirs savo reikšmingumą priimant sprendimus, kuriant planus ir juos įgyvendinant;

stiprins pasitikėjimą savimi žaisdamas, pažindamas, kurdamas, džiaugdamasis naująja patirtimi, o įgyta patirtis leis vaikui saugiai jaustis naujoje aplinkoje, greičiau adaptuotis pirmoje klasėje, lengviau susirasti draugų, subręsti kitokiai veiklai – mokymuisi.