PATVIRTINTA

Vilniaus lopšelio – darželio “Molinukas”

direktoriaus 2021 m. birželio 30 d.

įsakymu Nr. 29-V (1.6)

ATMINTINĖ

DARBUOTOJAMS ATVYKSTANTIEMS Į DARBĄ,

ASMENIMS, ATVEDANTIEMS, PASIIMANTIEMS IR PRIIMANTIEMS VAIKUS

 

Primename, kad, nors nuo 2021m. liepos 1 d.  karantinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje atšauktas, tačiau valstybės lygio ekstremalioji padėtis išlieka, TODĖL PRIVALOME ELGTIS SĄMONINGAI  IR SAUGOTI VIENI KITŲ SVEIKATĄ:

 Darbuotojai prieš įeidami į Darželio patalpas privalo dezinfekuoti rankas, o įėję – matuotis kūno temperatūrą.

Asmenys, atvedantys ir pasiimantys vaikus, prieš įeidami į Darželio teritoriją privalo:

  • Įėję į teritoriją laikytis dviejų metrų atstumo.
  • Laikytis kosėjimo – čiaudėjimo etiketo.
  1. Kadangi vasaros laikotarpiu ugdymas didžiąją laiko dalį vyksta darželio teritorijoje, tėvai (globėjai) atlydi vaikus į jų grupei priskirtą aikštelę, iš jos vaikai ir pasiimami. Jei atvykimo  ir pasiėmimo metu grupė yra darželio patalpose, tėvai (globėjai) į įstaigos patalpas patekti negali, – grupės mokytojas iškviečiamas telefono numeriu, nurodytu ant įstaigos durų.
  2. Pedagogas vaiką tiek ryte pasitinka, tiek vakare išlydi ir perduoda pasiimančiam asmeniui.

Tėvai privalo užtikrinti, kad būtų paisoma HN 75:2016 80 punkte išdėstytų reikalavimų: į darželį nebūtų vedami sergantys vaikai, t. y. , jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turi utėlių ar glindų“.

  1. Apie vaiko sveikatos pablogėjimą turite iškart informuoti grupės pedagogą arba bendruoju darželio telefonu (8 5) 231 7228.
  2. Darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą privalo:
  • patalpoje dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
  • vertinti visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklę: matuoti kūno temperatūrą ir užtikrinti, kad dalyvauti ugdymo veikloje nebūtų priimami vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (galiojanti suvestinės redakcija nuo 2020-05-01), 80  punkte: „Vaikai ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą nepriimami, jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turi utėlių ar glindų“.

 

Linkime gražios vasaros

 

 

https://vakcina.vilnius.lt/ (plačiau…)